IT天空

 找回密码
 加入我们

手机号码,快捷登录

搜索

[有疑问] 万能驱动WIN7 64位系统运行出错,一致卡在 生成可用驱动列表

[复制链接]
xyzxjmqqqq 发表于 2020-5-25 08:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

IT天空 定制版高速U盘 128G | 固态U盘 256G Pro/512G Pro
万能驱动反馈
计算机类型: 【OEM】台式机(一体机)
计算机型号: -
系统类型: Windows 7
系统位宽: 64位(x64)
系统完整性: 第三方修改的完整系统
驱动版本: EasyDrv7_Win7.x64_7.20.107.2
主程序版本: 7.19.723.3817
运行时机: 部署后(不推荐时机)
驱动安装方式: 覆盖安装
硬件型号: *
硬件ID: -
发生问题时是否在虚拟机中: 不是
问题描述: 无法加载运行万能驱动,显示多个驱动未能找到
PCI\VEN_8086&DEV_A2EB&SUBSYS_50011458&REV_F0\3&11583659&1&D8
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family PCI Express Root Port #21 - A2EB
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2EB&SUBSYS_50011458&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A2EB&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A2EB&CC_060400
        PCI\VEN_8086&DEV_A2EB&CC_0604
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2EB&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A2EB
        PCI\VEN_8086&CC_060400
        PCI\VEN_8086&CC_0604
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060400
        PCI\CC_0604
ACPI\PNP0C0B\4
    Name: ACPI Fan
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ROOT\LEGACY_VBOXDRV\0000
    Name: VirtualBox Service
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_AFD\0000
    Name: Ancillary Function Driver for Winsock
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\MSSMBIOS\0000
    Name: Microsoft System Management BIOS Driver
    Hardware IDs:
        ROOT\mssmbios
ROOT\LEGACY_QWAVEDRV\0000
    Name: QWAVE driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\BLBDRIVE\0000
    Name:     Hardware IDs:
        ROOT\BLBDRIVE
    Compatible IDs:
        DETECTEDInternal\blbdrive
        DETECTED\blbdrive
ACPI\PNP0C0C\2&DABA3FF&3
    Name: ACPI Power Button
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C0C
        *PNP0C0C
ROOT\VOLMGR\0000
    Name: Volume Manager
    Hardware IDs:
        ROOT\VOLMGR
    Compatible IDs:
        DETECTEDInternal\volmgr
        DETECTED\volmgr
IDE\DISKWDC_WD10EZEX-21WN4A0____________________01.01A01\5&2E609891&0&5.0.0
    Name: WDC WD10EZEX-21WN4A0 ATA Device
    Hardware IDs:
        IDE\DiskWDC_WD10EZEX-21WN4A0____________________01.01A01
        IDE\WDC_WD10EZEX-21WN4A0____________________01.01A01
        IDE\DiskWDC_WD10EZEX-21WN4A0____________________
        WDC_WD10EZEX-21WN4A0____________________01.01A01
        GenDisk
    Compatible IDs:
        GenDisk
ACPI\INT0800\4&26EF5D7A&0
    Name: Intel(R) 82802 Firmware Hub Device
    Hardware IDs:
        ACPI\INT0800
        *INT0800
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A182&REV_1003\4&371017BC&0&0001
    Name: Realtek High Definition Audio
    Hardware IDs:
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A182&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A182
    Compatible IDs:
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A2F0&VEN_10EC&DEV_0887&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_10EC&DEV_0887&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A2F0&VEN_10EC&DEV_0887
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_10EC&DEV_0887
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A2F0&VEN_10EC
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&VEN_10EC
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086&CTLR_DEV_A2F0
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_8086
        HDAUDIO\FUNC_01&GF&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A182&REV_1003
        HDAUDIO\FUNC_01
STORAGE\VOLUME\{F2AC31C1-09B2-11E8-BFC2-806E6F6E6963}#0000007A12100000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ROOT\LEGACY_VBOXNETLWF\0000
    Name: VirtualBox NDIS6 Bridged Networking Service
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\MS_AGILEVPNMINIPORT\0000
    Name: WAN Miniport (IKEv2)
    Hardware IDs:
        ms_agilevpnminiport
HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_01&COL04\7&1DE19A80&0&0003
    Name: HID-compliant device
    Hardware IDs:
        HID\VID_18F8&PID_0F99&REV_0100&MI_01&Col04
        HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_01&Col04
        HID_DEVICE_UP:FF01_U:0001
        HID_DEVICE
ROOT\COMPOSITEBUS\0000
    Name:     Hardware IDs:
        ROOT\CompositeBus
HID\VID_1C4F&PID_0026&MI_01&COL01\7&37BC220A&0&0000
    Name:     Hardware IDs:
        HID\VID_1C4F&PID_0026&REV_0110&MI_01&Col01
        HID\VID_1C4F&PID_0026&MI_01&Col01
        HID_DEVICE_SYSTEM_CONSUMER
        HID_DEVICE_UP:000C_U:0001
        HID_DEVICE
ACPI\PNP0C0E\2&DABA3FF&3
    Name: ACPI Sleep Button
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C0E
        *PNP0C0E
ACPI\INT340E\2&DABA3FF&3
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\INT340E
        *INT340E
    Compatible IDs:
        *PNP0C02
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_0C\4&1CFE19EE&0&00E0
    Name: Realtek PCIe GbE Family Controller
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_0C
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_020000
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_0200
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168&REV_0C
        PCI\VEN_10EC&DEV_8168
        PCI\VEN_10EC&CC_020000
        PCI\VEN_10EC&CC_0200
        PCI\VEN_10EC
        PCI\CC_020000
        PCI\CC_0200
ROOT\LEGACY_VBOXUSBMON\0000
    Name: VirtualBox USB Monitor Service
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_AMDSATA\0000
    Name: amdsata
    No hardware/compatible IDs found for this device.
PCI\VEN_8086&DEV_A297&SUBSYS_50011458&REV_F0\3&11583659&1&E7
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family PCI Express Root Port #8 - A297
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A297&SUBSYS_50011458&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A297&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A297&CC_060400
        PCI\VEN_8086&DEV_A297&CC_0604
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A297&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A297
        PCI\VEN_8086&CC_060400
        PCI\VEN_8086&CC_0604
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060400
        PCI\CC_0604
ROOT\DISPLAY\0000
    Name: Oray Display Mirror Driver
    Hardware IDs:
        C50B00D7-AE62-4936-8BC8-20E0B9F0BEFB
PCI\VEN_8086&DEV_A2F0&SUBSYS_A1821458&REV_00\3&11583659&1&FB
    Name: High Definition Audio     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2F0&SUBSYS_A1821458&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2F0&SUBSYS_A1821458
        PCI\VEN_8086&DEV_A2F0&CC_040300
        PCI\VEN_8086&DEV_A2F0&CC_0403
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2F0&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2F0
        PCI\VEN_8086&CC_040300
        PCI\VEN_8086&CC_0403
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_040300
        PCI\CC_0403
ROOT\MS_L2TPMINIPORT\0000
    Name: WAN     Hardware IDs:
        ms_l2tpminiport
ROOT\LEGACY_RDPCDD\0000
    Name: RDPCDD
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_MSISADRV\0000
    Name: msisadrv
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0F03\0
    Name: Microsoft PS/2 Mouse
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0F03
        *PNP0F03
    Compatible IDs:
        *PNP0F13
ACPI\INT3F0D\4&26EF5D7A&0
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\INT3F0D
        *INT3F0D
    Compatible IDs:
        *PNP0C02
ROOT\LEGACY_AMPA\0000
    Name: ampa
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_VGASAVE\0000
    Name: VgaSave
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\THERMALZONE\TZ00
    Name: ACPI Thermal Zone
    Hardware IDs:
        ACPI\ThermalZone
        *ThermalZone
ROOT\MS_NDISWANBH\0000
    Name: WAN     Hardware IDs:
        ms_ndiswanbh
ROOT\LEGACY_RDPENCDD\0000
    Name: RDP Encoder Mirror Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_FVEVOL\0000
    Name: Bitlocker     No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0000\4&26EF5D7A&0
    Name: Programmable interrupt controller
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0000
        *PNP0000
ROOT\LEGACY_ATAPI\0000
    Name: IDE     No hardware/compatible IDs found for this device.
HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_01&COL02\7&1DE19A80&0&0001
    Name:     Hardware IDs:
        HID\VID_18F8&PID_0F99&REV_0100&MI_01&Col02
        HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_01&Col02
        HID_DEVICE_SYSTEM_CONSUMER
        HID_DEVICE_UP:000C_U:0001
        HID_DEVICE
ACPI\THERMALZONE\TZ01
    Name: ACPI Thermal Zone
    Hardware IDs:
        ACPI\ThermalZone
        *ThermalZone
ROOT\LEGACY_VMNETBRIDGE\0000
    Name: VMware Bridge Protocol
    No hardware/compatible IDs found for this device.
USB\VID_18F8&PID_0F99\5&43BCAF8&0&2
    Name: USB Composite Device
    Hardware IDs:
        USB\VID_18F8&PID_0F99&REV_0100
        USB\VID_18F8&PID_0F99
    Compatible IDs:
        IUSB3\DevClass_00&SubClass_00&Prot_00
        IUSB3\DevClass_00&SubClass_00
        IUSB3\DevClass_00
        IUSB3\COMPOSITE
        USB\DevClass_00&SubClass_00&Prot_00
        USB\DevClass_00&SubClass_00
        USB\DevClass_00
        USB\COMPOSITE
ROOT\MS_NDISWANIP\0000
    Name: WAN     Hardware IDs:
        ms_ndiswanip
ROOT\LEGACY_NDIS\0000
    Name: NDIS System Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
STORAGE\VOLUME\{450DED40-8860-11EA-98C6-806E6F6E6963}#000000927C100000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ROOT\LEGACY_RDPREFMP\0000
    Name: Reflector Display Driver used to gain access to graphics data
    No hardware/compatible IDs found for this device.
PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_50001458&REV_05\3&11583659&1&08
    Name: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_50001458&REV_05
        PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_50001458
        PCI\VEN_8086&DEV_1901&CC_060400
        PCI\VEN_8086&DEV_1901&CC_0604
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_1901&REV_05
        PCI\VEN_8086&DEV_1901
        PCI\VEN_8086&CC_060400
        PCI\VEN_8086&CC_0604
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060400
        PCI\CC_0604
PCI\VEN_8086&DEV_A298&SUBSYS_50011458&REV_F0\3&11583659&1&E8
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family PCI Express Root Port #9 - A298
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A298&SUBSYS_50011458&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A298&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A298&CC_060400
        PCI\VEN_8086&DEV_A298&CC_0604
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A298&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A298
        PCI\VEN_8086&CC_060400
        PCI\VEN_8086&CC_0604
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060400
        PCI\CC_0604
ROOT\LEGACY_HCMON\0000
    Name: VMware hcmon
    No hardware/compatible IDs found for this device.
PCIIDE\IDECHANNEL\4&3341AC2B&0&0
    Name: ATA Channel 0
    Hardware IDs:
        Intel-a282
        Internal_IDE_Channel
    Compatible IDs:
        *PNP0600
ACPI\FIXEDBUTTON\2&DABA3FF&3
    Name: ACPI Fixed Feature Button
    Hardware IDs:
        ACPI\FixedButton
        *FixedButton
ACPI\PNP0100\4&26EF5D7A&0
    Name: System timer
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0100
        *PNP0100
ROOT\LEGACY_BAPIDRV\0000
    Name: BAPIDRV
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI_HAL\PNP0C08\0
    Name: Microsoft ACPI-Compliant System
    Hardware IDs:
        ACPI_HAL\PNP0C08
        *PNP0C08
ROOT\LEGACY_NDPROXY\0000
    Name: NDProxy
    No hardware/compatible IDs found for this device.
USB\VID_1C4F&PID_0026\5&43BCAF8&0&1
    Name: USB Composite Device
    Hardware IDs:
        USB\VID_1C4F&PID_0026&REV_0110
        USB\VID_1C4F&PID_0026
    Compatible IDs:
        IUSB3\DevClass_00&SubClass_00&Prot_00
        IUSB3\DevClass_00&SubClass_00
        IUSB3\DevClass_00
        IUSB3\COMPOSITE
        USB\DevClass_00&SubClass_00&Prot_00
        USB\DevClass_00&SubClass_00
        USB\DevClass_00
        USB\COMPOSITE
ROOT\MS_NDISWANIPV6\0000
    Name: WAN     Hardware IDs:
        ms_ndiswanipv6
ROOT\LEGACY_VMNETUSERIF\0000
    Name: VMware Virtual Ethernet Userif for VMnet
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_RSPNDR\0000
    Name: Link-Layer Topology Discovery Responder
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_HTTP\0000
    Name: HTTP
    No hardware/compatible IDs found for this device.
STORAGE\VOLUME\{D0D349C0-885F-11EA-8C3B-806E6F6E6963}#0000000000200000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ACPI\GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_158_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I5-7500_CPU_@_3.40GHZ\_1
    Name: Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz
    Hardware IDs:
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64
        *GenuineIntel_-_Intel64
    Compatible IDs:
        ACPI\Processor
STORAGE\VOLUME\{EA566F40-7B98-11EA-A34B-806E6F6E6963}#0000000000100000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
PCIIDE\IDECHANNEL\4&3341AC2B&0&1
    Name: ATA Channel 1
    Hardware IDs:
        Intel-a282
        Internal_IDE_Channel
    Compatible IDs:
        *PNP0600
ACPI\PNP0103\0
    Name: High precision event timer
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0103
        *PNP0103
ROOT\LEGACY_BEEP\0000
    Name: Beep
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\MS_PPPOEMINIPORT\0000
    Name: WAN     Hardware IDs:
        ms_pppoeminiport
ROOT\LEGACY_SECDRV\0000
    Name: Security Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_HWPOLICY\0000
    Name: Hardware Policy Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_360ANTIATTACK\0000
    Name: 360Safe Anti Attack Service
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_VMX86\0000
    Name: VMware vmx86
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0303\0
    Name: PS/2     Hardware IDs:
        ACPI\PNP0303
        *PNP0303
    Compatible IDs:
        *PNP030B
PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_50001458&REV_00\3&11583659&1&40
    Name: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) Gaussian Mixture Model - 1911
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_50001458&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_50001458
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&CC_088000
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&CC_0880
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_1911&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_1911
        PCI\VEN_8086&CC_088000
        PCI\VEN_8086&CC_0880
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_088000
        PCI\CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_A2A1&SUBSYS_50011458&REV_00\3&11583659&1&FA
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family PMC - A2A1
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A1&SUBSYS_50011458&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A1&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A1&CC_058000
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A1&CC_0580
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A1&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A1
        PCI\VEN_8086&CC_058000
        PCI\VEN_8086&CC_0580
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_058000
        PCI\CC_0580
PCIIDE\IDECHANNEL\4&3341AC2B&0&2
    Name: ATA Channel 2
    Hardware IDs:
        Intel-a282
        Internal_IDE_Channel
    Compatible IDs:
        *PNP0600
ROOT\LEGACY_NETBT\0000
    Name: NETBT
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0501\0
    Name:     Hardware IDs:
        ACPI\PNP0501
        *PNP0501
ROOT\LEGACY_SPLDR\0000
    Name: Security Processor Loader Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\MS_PPTPMINIPORT\0000
    Name: WAN     Hardware IDs:
        ms_pptpminiport
ROOT\LEGACY_IASTORA\0000
    Name: Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_VOLMGRX\0000
    Name:     No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_360ANTIEXPLOIT\0000
    Name: 360Safe Exploit Defender Service
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_BOOTSAFE\0000
    Name: bootsafe
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0A08\0
    Name: PCI     Hardware IDs:
        ACPI\PNP0A08
        *PNP0A08
    Compatible IDs:
        *PNP0A03
ROOT\LEGACY_NPF\0000
    Name: NetGroup Packet Filter Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
STORAGE\VOLUME\{D0D349C0-885F-11EA-8C3B-806E6F6E6963}#0000001900600000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ROOT\MS_SSTPMINIPORT\0000
    Name: WAN     Hardware IDs:
        ms_sstpminiport
ROOT\LEGACY_IDMWFP\0000
    Name: IDMWFP
    No hardware/compatible IDs found for this device.
UMB\UMB\1&841921D&0&PRINTERBUSENUMERATOR
    Name: UMBus Enumerator
    Hardware IDs:
        UMB\UMBUS
PCIIDE\IDECHANNEL\4&3341AC2B&0&3
    Name: ATA Channel 3
    Hardware IDs:
        Intel-a282
        Internal_IDE_Channel
    Compatible IDs:
        *PNP0600
STORAGE\VOLUME\{EA566F40-7B98-11EA-A34B-806E6F6E6963}#0000003200300000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ROOT\LEGACY_VOLSNAP\0000
    Name:     No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0B00\4&26EF5D7A&0
    Name: System CMOS/real time clock
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0B00
        *PNP0B00
ROOT\LEGACY_360ANTIHACKER\0000
    Name: 360Safe Anti Hacker Service
    No hardware/compatible IDs found for this device.
DISPLAY\AOC2379\5&36BCC8E&0&UID1048852
    Name:     Hardware IDs:
        MONITOR\AOC2379
    Compatible IDs:
        *PNP09FF
PCI\VEN_8086&DEV_591F&SUBSYS_50001458&REV_05\3&11583659&1&00
    Name: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 591F
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_591F&SUBSYS_50001458&REV_05
        PCI\VEN_8086&DEV_591F&SUBSYS_50001458
        PCI\VEN_8086&DEV_591F&CC_060000
        PCI\VEN_8086&DEV_591F&CC_0600
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_591F&REV_05
        PCI\VEN_8086&DEV_591F
        PCI\VEN_8086&CC_060000
        PCI\VEN_8086&CC_0600
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060000
        PCI\CC_0600
PCI\VEN_8086&DEV_A2A3&SUBSYS_50011458&REV_00\3&11583659&1&FC
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family SMBUS - A2A3
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A3&SUBSYS_50011458&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A3&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A3&CC_0C0500
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A3&CC_0C05
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A3&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2A3
        PCI\VEN_8086&CC_0C0500
        PCI\VEN_8086&CC_0C05
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_0C0500
        PCI\CC_0C05
ACPI\GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_158_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I5-7500_CPU_@_3.40GHZ\_2
    Name: Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz
    Hardware IDs:
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64
        *GenuineIntel_-_Intel64
    Compatible IDs:
        ACPI\Processor
HID\VID_1C4F&PID_0026&MI_01&COL02\7&37BC220A&0&0001
    Name: HID-compliant device
    Hardware IDs:
        HID\VID_1C4F&PID_0026&REV_0110&MI_01&Col02
        HID\VID_1C4F&PID_0026&MI_01&Col02
        HID_DEVICE_SYSTEM_CONTROL
        HID_DEVICE_UP:0001_U:0080
        HID_DEVICE
IDE\DISKWDC_WDS240G1G0A-00SS50__________________Z3311000\5&57F7F2F&0&4.0.0
    Name: WDC WDS240G1G0A-00SS50 ATA Device
    Hardware IDs:
        IDE\DiskWDC_WDS240G1G0A-00SS50__________________Z3311000
        IDE\WDC_WDS240G1G0A-00SS50__________________Z3311000
        IDE\DiskWDC_WDS240G1G0A-00SS50__________________
        WDC_WDS240G1G0A-00SS50__________________Z3311000
        GenDisk
    Compatible IDs:
        GenDisk
ROOT\NET\0000
    Name: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
    Hardware IDs:
        sun_vboxnetadp
ROOT\LEGACY_VSOCK\0000
    Name: vSockets Virtual Machine Communication Interface Sockets driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
IDE\DISKST1000DM010-2EP102______________________CC43____\5&18392FD4&0&3.0.0
    Name: ST1000DM010-2EP102 ATA Device
    Hardware IDs:
        IDE\DiskST1000DM010-2EP102______________________CC43____
        IDE\ST1000DM010-2EP102______________________CC43____
        IDE\DiskST1000DM010-2EP102______________________
        ST1000DM010-2EP102______________________CC43____
        GenDisk
    Compatible IDs:
        GenDisk
ACPI\PNP0C02\0
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
PCIIDE\IDECHANNEL\4&3341AC2B&0&4
    Name: ATA Channel 4
    Hardware IDs:
        Intel-a282
        Internal_IDE_Channel
    Compatible IDs:
        *PNP0600
USB\VID_18F8&PID_0F99&MI_00\6&1F5C1545&0&0000
    Name: USB     Hardware IDs:
        USB\VID_18F8&PID_0F99&REV_0100&MI_00
        USB\VID_18F8&PID_0F99&MI_00
    Compatible IDs:
        USB\Class_03&SubClass_01&Prot_02
        USB\Class_03&SubClass_01
        USB\Class_03
ROOT\LEGACY_NSIPROXY\0000
    Name: NSI proxy service driver.
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\NET\0001
    Name: Microsoft Loopback Adapter
    Hardware IDs:
        *msloop
ROOT\LEGACY_360ANTIHIJACK\0000
    Name: 360Safe Anti Hijack Service
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0C02\1
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ROOT\LEGACY_KSECDD\0000
    Name: KSecDD
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_VSTOR2-MNTAPI20-SHARED\0000
    Name: Vstor2 MntApi 2.0 Driver (shared)
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\NET\0003
    Name: Npcap Loopback Adapter
    Hardware IDs:
        *msloop
ROOT\LEGACY_CLFS\0000
    Name:     No hardware/compatible IDs found for this device.
USB\VID_1C4F&PID_0026&MI_00\6&11237384&0&0000
    Name: USB     Hardware IDs:
        USB\VID_1C4F&PID_0026&REV_0110&MI_00
        USB\VID_1C4F&PID_0026&MI_00
    Compatible IDs:
        USB\Class_03&SubClass_01&Prot_01
        USB\Class_03&SubClass_01
        USB\Class_03
ACPI\PNP0C02\2
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ROOT\LEGACY_STORFLT\0000
    Name:     No hardware/compatible IDs found for this device.
PCIIDE\IDECHANNEL\4&3341AC2B&0&5
    Name: ATA Channel 5
    Hardware IDs:
        Intel-a282
        Internal_IDE_Channel
    Compatible IDs:
        *PNP0600
ROOT\RDP_KBD\0000
    Name: Terminal Server Keyboard Driver
    Hardware IDs:
        ROOT\RDP_KBD
HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_00\7&61E0E3B&0&0000
    Name: HID-compliant mouse
    Hardware IDs:
        HID\VID_18F8&PID_0F99&REV_0100&MI_00
        HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_00
        HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
        HID_DEVICE_UP:0001_U:0002
        HID_DEVICE
ROOT\LEGACY_KSECPKG\0000
    Name: KSecPkg
    No hardware/compatible IDs found for this device.
PCI\VEN_8086&DEV_A282&SUBSYS_B0051458&REV_00\3&11583659&1&B8
    Name:     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A282&SUBSYS_B0051458&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A282&SUBSYS_B0051458
        PCI\VEN_8086&DEV_A282&CC_010601
        PCI\VEN_8086&DEV_A282&CC_0106
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A282&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A282
        PCI\VEN_8086&CC_010601
        PCI\VEN_8086&CC_0106
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_010601
        PCI\CC_0106
PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&SUBSYS_50071458&REV_00\3&11583659&1&A0
    Name:     Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&SUBSYS_50071458&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&SUBSYS_50071458
        PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&CC_0C0330
        PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&CC_0C03
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2AF&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2AF
        PCI\VEN_8086&CC_0C0330
        PCI\VEN_8086&CC_0C03
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_0C0330
        PCI\CC_0C03
ACPI\PNP0C02\5
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ROOT\LEGACY_CNG\0000
    Name: CNG
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_NULL\0000
    Name: Null
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\RDP_MOU\0000
    Name: Terminal Server Mouse Driver
    Hardware IDs:
        ROOT\RDP_MOU
HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_01&COL03\7&1DE19A80&0&0002
    Name: HID-compliant device
    Hardware IDs:
        HID\VID_18F8&PID_0F99&REV_0100&MI_01&Col03
        HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_01&Col03
        HID_DEVICE_UP:FF00_U:0001
        HID_DEVICE
ROOT\LEGACY_TCPIP\0000
    Name: TCP/IP     No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_WANARPV6\0000
    Name: Remote Access IPv6 ARP Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
IUSB3\ROOT_HUB30\4&1867B3C4&0
    Name:     Hardware IDs:
        IUSB3\ROOT_HUB30&VID_8086&PID_A2AF&REV_0000&SID_50071458
        IUSB3\ROOT_HUB30&VID_8086&PID_A2AF&REV_0000
        IUSB3\ROOT_HUB30&VID_8086&PID_A2AF
    Compatible IDs:
        IUSB3\ROOT_HUB30
ACPI\PNP0C02\IOTRAPS
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ROOT\LEGACY_LLTDIO\0000
    Name: Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\*6TO4MP\0000
    Name: Microsoft 6to4 Adapter
    Hardware IDs:
        *6to4mp
IDE\DISKST1000DM010-2EP102______________________CC43____\5&2AF2E079&0&2.0.0
    Name: ST1000DM010-2EP102 ATA Device
    Hardware IDs:
        IDE\DiskST1000DM010-2EP102______________________CC43____
        IDE\ST1000DM010-2EP102______________________CC43____
        IDE\DiskST1000DM010-2EP102______________________
        ST1000DM010-2EP102______________________CC43____
        GenDisk
    Compatible IDs:
        GenDisk
ROOT\LEGACY_CSC\0000
    Name:     No hardware/compatible IDs found for this device.
HID\VID_1C4F&PID_0026&MI_00\7&1FF895C5&0&0000
    Name: HID Keyboard Device
    Hardware IDs:
        HID\VID_1C4F&PID_0026&REV_0110&MI_00
        HID\VID_1C4F&PID_0026&MI_00
        HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
        HID_DEVICE_UP:0001_U:0006
        HID_DEVICE
ACPI\GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_158_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I5-7500_CPU_@_3.40GHZ\_3
    Name: Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz
    Hardware IDs:
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64
        *GenuineIntel_-_Intel64
    Compatible IDs:
        ACPI\Processor
ROOT\SYSTEM\0000
    Name: Plug and Play Software Device Enumerator
    Hardware IDs:
        root\swenum
ROOT\LEGACY_NVRAID\0000
    Name: nvraid
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_TCPIPREG\0000
    Name: TCP/IP Registry Compatibility
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_WDF01000\0000
    Name: Kernel Mode Driver Frameworks service
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0C02\LPC_DEV
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ROOT\*ISATAP\0000
    Name: Microsoft ISATAP Adapter
    Hardware IDs:
        *ISATAP
ROOT\UMBUS\0000
    Name: UMBus Root Bus Enumerator
    Hardware IDs:
        root\umbus
ROOT\LEGACY_PCW\0000
    Name: Performance Counters for Windows Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
PCI\VEN_8086&DEV_A294&SUBSYS_50011458&REV_F0\3&11583659&1&E0
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family PCI Express Root Port #5 - A294
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A294&SUBSYS_50011458&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A294&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A294&CC_060400
        PCI\VEN_8086&DEV_A294&CC_0604
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A294&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A294
        PCI\VEN_8086&CC_060400
        PCI\VEN_8086&CC_0604
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060400
        PCI\CC_0604
PCI\VEN_8086&DEV_A2BA&SUBSYS_1C3A1458&REV_00\3&11583659&1&B0
    Name: Intel(R) Management Engine Interface
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2BA&SUBSYS_1C3A1458&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2BA&SUBSYS_1C3A1458
        PCI\VEN_8086&DEV_A2BA&CC_078000
        PCI\VEN_8086&DEV_A2BA&CC_0780
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2BA&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2BA
        PCI\VEN_8086&CC_078000
        PCI\VEN_8086&CC_0780
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_078000
        PCI\CC_0780
ROOT\*ISATAP\0001
    Name: Microsoft ISATAP Adapter #2
    Hardware IDs:
        *ISATAP
STORAGE\VOLUME\{EA566F40-7B98-11EA-A34B-806E6F6E6963}#000000C800400000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ROOT\LEGACY_TDX\0000
    Name: NetIO     No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0C02\PCHRESV
    Name: Motherboard resources
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C02
        *PNP0C02
ROOT\UNNAMED_DEVICE\0000
    Name: NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
    Hardware IDs:
        USB\VID_0955&PID_9000
ROOT\LEGACY_WFPLWF\0000
    Name: WFP Lightweight Filter
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_MOUNTMGR\0000
    Name:     No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_PEAUTH\0000
    Name: PEAUTH
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_360HVM\0000
    Name: 360Safe HVM
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\*ISATAP\0003
    Name: Microsoft ISATAP Adapter #4
    Hardware IDs:
        *ISATAP
HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_01&COL01\7&1DE19A80&0&0000
    Name: HID Keyboard Device
    Hardware IDs:
        HID\VID_18F8&PID_0F99&REV_0100&MI_01&Col01
        HID\VID_18F8&PID_0F99&MI_01&Col01
        HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
        HID_DEVICE_UP:0001_U:0006
        HID_DEVICE
ACPI\PNP0C04\4&26EF5D7A&0
    Name: Numeric data processor
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C04
        *PNP0C04
ROOT\UNNAMED_DEVICE\0001
    Name: NVVHCI Enumerator
    Hardware IDs:
        ROOT\NVVHCI
ROOT\LEGACY_WS2IFSL\0000
    Name: Windows     No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_MPSDRV\0000
    Name: Windows Firewall Authorization Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_DISCACHE\0000
    Name: System Attribute Cache
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\*ISATAP\0004
    Name: Microsoft ISATAP Adapter #5
    Hardware IDs:
        *ISATAP
ROOT\LEGACY_PSCHED\0000
    Name: QoS     No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_360NETMON\0000
    Name: 360netmon
    No hardware/compatible IDs found for this device.
PCI\VEN_10DE&DEV_10F1&SUBSYS_11C21B4C&REV_A1\4&31BDE77A&0&0108
    Name: High Definition Audio     Hardware IDs:
        PCI\VEN_10DE&DEV_10F1&SUBSYS_11C21B4C&REV_A1
        PCI\VEN_10DE&DEV_10F1&SUBSYS_11C21B4C
        PCI\VEN_10DE&DEV_10F1&CC_040300
        PCI\VEN_10DE&DEV_10F1&CC_0403
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_10DE&DEV_10F1&REV_A1
        PCI\VEN_10DE&DEV_10F1
        PCI\VEN_10DE&CC_040300
        PCI\VEN_10DE&CC_0403
        PCI\VEN_10DE
        PCI\CC_040300
        PCI\CC_0403
ACPI\PNP0C0B\0
    Name: ACPI Fan
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ACPI\GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_158_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I5-7500_CPU_@_3.40GHZ\_4
    Name: Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz
    Hardware IDs:
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_158
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        *GenuineIntel_-_Intel64_Family_6
        ACPI\GenuineIntel_-_Intel64
        *GenuineIntel_-_Intel64
    Compatible IDs:
        ACPI\Processor
ROOT\VDRVROOT\0000
    Name: Microsoft     Hardware IDs:
        ROOT\vdrvroot
ROOT\LEGACY_WUDFPF\0000
    Name: User Mode Driver Frameworks Platform Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\*ISATAP\0005
    Name: Microsoft ISATAP Adapter #6
    Hardware IDs:
        *ISATAP
PCI\VEN_8086&DEV_A295&SUBSYS_50011458&REV_F0\3&11583659&1&E5
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family PCI Express Root Port #6 - A295
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A295&SUBSYS_50011458&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A295&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A295&CC_060400
        PCI\VEN_8086&DEV_A295&CC_0604
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A295&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A295
        PCI\VEN_8086&CC_060400
        PCI\VEN_8086&CC_0604
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060400
        PCI\CC_0604
PCI\VEN_8086&DEV_A2C8&SUBSYS_50011458&REV_00\3&11583659&1&F8
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family LPC Controller (B250) - A2C8
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2C8&SUBSYS_50011458&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2C8&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A2C8&CC_060100
        PCI\VEN_8086&DEV_A2C8&CC_0601
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A2C8&REV_00
        PCI\VEN_8086&DEV_A2C8
        PCI\VEN_8086&CC_060100
        PCI\VEN_8086&CC_0601
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060100
        PCI\CC_0601
ROOT\LEGACY_DSARK\0000
    Name: DsArk
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_QQGAMEMASTERCONTROL\0000
    Name: QqGameMasterControl
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0C0B\1
    Name: ACPI Fan
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ROOT\LEGACY_360QPESV\0000
    Name: 360qpesv driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0084&SUBSYS_1B4C11C2&REV_1001\5&274450B6&0&0001
    Name: NVIDIA High Definition Audio
    Hardware IDs:
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0084&SUBSYS_1B4C11C2&REV_1001
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0084&SUBSYS_1B4C11C2
    Compatible IDs:
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_10DE&CTLR_DEV_10F1&VEN_10DE&DEV_0084&REV_1001
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_10DE&VEN_10DE&DEV_0084&REV_1001
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0084&REV_1001
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_10DE&CTLR_DEV_10F1&VEN_10DE&DEV_0084
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_10DE&VEN_10DE&DEV_0084
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0084
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_10DE&CTLR_DEV_10F1&VEN_10DE
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_10DE&VEN_10DE
        HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_10DE&CTLR_DEV_10F1
        HDAUDIO\FUNC_01&CTLR_VEN_10DE
        HDAUDIO\FUNC_01&GF&VEN_10DE&DEV_0084&SUBSYS_1B4C11C2&REV_1001
        HDAUDIO\FUNC_01
ROOT\*ISATAP\0006
    Name: Microsoft ISATAP Adapter #7
    Hardware IDs:
        *ISATAP
USB\VID_18F8&PID_0F99&MI_01\6&1F5C1545&0&0001
    Name: USB     Hardware IDs:
        USB\VID_18F8&PID_0F99&REV_0100&MI_01
        USB\VID_18F8&PID_0F99&MI_01
    Compatible IDs:
        USB\Class_03&SubClass_01&Prot_01
        USB\Class_03&SubClass_01
        USB\Class_03
ROOT\VMWARE\0000
    Name: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
    Hardware IDs:
        *VMnetAdapter1
STORAGE\VOLUME\{F2AC31C1-09B2-11E8-BFC2-806E6F6E6963}#0000000000100000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ROOT\LEGACY_XLGUARD\0000
    Name: XLGuard Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ACPI\PNP0C0B\2
    Name: ACPI Fan
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ROOT\LEGACY_DXGKRNL\0000
    Name: LDDM Graphics Subsystem
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\*TEREDO\0000
    Name: Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Hardware IDs:
        *TEREDO
STORAGE\VOLUME\{450DED40-8860-11EA-98C6-806E6F6E6963}#0000000000100000
    Name:     Hardware IDs:
        STORAGE\Volume
ROOT\VMWARE\0001
    Name: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
    Hardware IDs:
        *VMnetAdapter8
ROOT\LEGACY_360RESKIT64\0000
    Name: 360reskit driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
USB\VID_1C4F&PID_0026&MI_01\6&11237384&0&0001
    Name: USB     Hardware IDs:
        USB\VID_1C4F&PID_0026&REV_0110&MI_01
        USB\VID_1C4F&PID_0026&MI_01
    Compatible IDs:
        USB\Class_03&SubClass_00&Prot_00
        USB\Class_03&SubClass_00
        USB\Class_03
ACPI\PNP0C0B\3
    Name: ACPI Fan
    Hardware IDs:
        ACPI\PNP0C0B
        *PNP0C0B
ROOT\LEGACY_QQPROTECTX64\0000
    Name: QQProtect Driver For x64
    No hardware/compatible IDs found for this device.
ROOT\LEGACY_XLWFP\0000
    Name: Xunlei WFP Driver
    No hardware/compatible IDs found for this device.
PCI\VEN_10DE&DEV_1C02&SUBSYS_11C21B4C&REV_A1\4&31BDE77A&0&0008
    Name: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_10DE&DEV_1C02&SUBSYS_11C21B4C&REV_A1
        PCI\VEN_10DE&DEV_1C02&SUBSYS_11C21B4C
        PCI\VEN_10DE&DEV_1C02&CC_030000
        PCI\VEN_10DE&DEV_1C02&CC_0300
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_10DE&DEV_1C02&REV_A1
        PCI\VEN_10DE&DEV_1C02
        PCI\VEN_10DE&CC_030000
        PCI\VEN_10DE&CC_0300
        PCI\VEN_10DE
        PCI\CC_030000
        PCI\CC_0300
ROOT\ACPI_HAL\0000
    Name: ACPI x64-based PC
    Hardware IDs:
        acpiapic
    Compatible IDs:
        DETECTEDInternal\ACPI_HAL
        DETECTED\ACPI_HAL
ROOT\VMWVMCIHOSTDEV\0000
    Name: VMware VMCI Host Device
    Hardware IDs:
        ROOT\VMWVMCIHOSTDEV
PCI\VEN_8086&DEV_A296&SUBSYS_50011458&REV_F0\3&11583659&1&E6
    Name: Intel(R) 200 Series Chipset Family PCI Express Root Port #7 - A296
    Hardware IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A296&SUBSYS_50011458&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A296&SUBSYS_50011458
        PCI\VEN_8086&DEV_A296&CC_060400
        PCI\VEN_8086&DEV_A296&CC_0604
    Compatible IDs:
        PCI\VEN_8086&DEV_A296&REV_F0
        PCI\VEN_8086&DEV_A296
        PCI\VEN_8086&CC_060400
        PCI\VEN_8086&CC_0604
        PCI\VEN_8086
        PCI\CC_060400
        PCI\CC_0604
200 matching device(s) found.


最近访问 头像模式 列表模式
hx1725 发表于 2020-6-6 09:02:36 | 显示全部楼层

活跃 0| 技术 0| 互助 0| 钻石 0

看看谢谢分享谢谢
xuxinhero 发表于 2020-6-8 22:03:23 | 显示全部楼层

活跃 21775| 技术 200| 互助 200| 钻石 350

运行时机改在部署中试试?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

xyzxjmqqqq

4

活跃

0

技术

0

互助
签到任务
最火的业界新闻
 • 韩国计划打造全球最大芯片制造基地:斥资近
 • 马斯克叫停比特币买车 比特币跳水:以太坊
 • 对标华为P50!曝荣耀50系列已入网:支持100
 • 影驰推出全新GeForce RTX 3060/3060 Ti显卡
 • 出货量大跌 手机市场进入“冷静期”
 • 希腊团队用液氮将AMD Radeon RX 6900 XT超
 • Bernstein:苹果iPhone 12掀起超级周期 但
 • 奇亚币硬盘挖矿火爆:威刚SSD销量猛涨5倍
 • 中国太钢造出世界最薄不锈钢 仅0.015毫米厚
 • Intel 11代酷睿核显游戏实测:进步神速?
炫酷的硬件Show
 • 振华SUPER FLOWER 铜皇450W 铜牌电源
 • 比小更小,Mini-STX装机
 • 华擎X99E-ITX + 银欣ML06 装机记
 • 最强双路泰坦硬管水冷 制作流程
 • 银欣FT02,双路E5工作站
 • 迟到的定制机箱小钢炮清理灰尘
 • 乔思伯UMX1 Plus,小巧的家用综合主机
 • 分体水冷第二弹-Inwin 805 infinity
 • 第一次DIY硬管水冷~~
 • 樱桃MX6.0 青轴 机械键盘 开箱
有趣的美图分享
 • 没有什么是克服不了的
 • 以前的我,最近的我
 • 保鲜膜还可以这样用
 • 伤我最深的人
 • 手机摄像头进化规律
 • 我的聊天能力
 • 幻想与现实
 • 舒服
 • 后面,黑袍纠察队
 • 时代的眼泪
关注官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表